Wat is nieuw

 

Woensdag 19 december 2018

 

Woensdag 19 december 2018

Een jaar verder en dan is er natuurlijk veel gebeurd. Na de commissie de Vries, kwamen nog eens wereldwijd de verhalen los over sexueel misbruik: The Boston Globe kwam met het nieuws van grootschalig misbruik dat jaren heeft geduurd, verzwegen. Onvoorstelbare verhalen. Datzelfde gebeurde in Australie met dat verschil dat priesters en zelfs de bisschop en kardinaal door het Openbaar Ministerie werden vervolgd en veroordeeld. Er werd zelfs een wet aangekondigd dat priesters die op de hoogte werden gesteld wettelijk verplicht werden hiervan melding te maken. Dat zou dan een aantasting zijn van het Biechtgeheim. Het zou wat. De Jehovagetuigen lieten weten dat ze het misbruik zelf zouden oplossen maar de slachtoffers hadden verhalen waaruit bleek dat het allemaal met de goddelijke liefde werd toegedekt. De Politie heeft kortgeleden invallen gedaan bij de Jehovaas en daarover is nog niets medegedeeld.

De Chilenen werden door de Paus weggezet als waren het leuter lasterpraatjes , maar daarover moest hij uiteindelijk zijn excuses maken, moest door het stof want wat bleek: de bisschoppenclub was wel degelijk op de hoogte, werden vervolgens door de paus ontslagen. Een door en door corrupte bende. De Paus is van deze klap nog niet hersteld. Het vertrouwen in hem heeft een flinke deuk opgelopen en het zal ook hem niet lukken om de aan de conservatieve club binnen het vaticaan de mond te snoeren.

Hopeloos.

Dinsdag 12 december 2017

NOCNSF

De commissie De Vries heeft verslag gedaan van haar bevindingen en heeft aanbevelingen gedaan. Waar ik al bang voor was: het straalde allemaal geen warmte uit. Het was ook helemaal niet de bedoeling dat de commissie met slachtoffers zou spreken. Ze hoefden niet zelf een initiatief te nemen, dat moesten ze zelf maar doen. Ik had het gevoel in deze mannenwereld dat ze liever niet met "huilende vrouwen" wilden worden opgescheept. Daar zouden ze niks mee kunnen. Graag op afstand, liefst schriftelijk.U hoort nog van ons. Ze verwijzen naar een nog op te richten meldpunt. Natuurlijk geen compensatie in welke vorm dan ook. Ze krijgen vermoedelijk thuis een paar blaadjes met verwijzingen naar nuttige websites en belangrijke instanties. En dan 1 op de acht heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag: vooral jeugd en jong volwassenen, soms ook ouderen: trainers. Het is nogal wat. En ze hebben ook echt geen idee waarom de slachtoffers niet massal hebben gereageerd. In de krant ja, en 103 bij de commissie.

Ze hebben gewoon geen idee. Gebrek aan warmte, echte belangstelling, mededogen? Gewoon: we zijn er voor jou, na al die jaren, vertel je verhaal?

Er is zo'n behoefte om eindelijk dat verhaal te vertellen, de stilte te doorbreken, erkend te worden.

Het is ongelooflijk, maar waar. Maar bij het aantreden van de commissie was het al duidelijk: dit wordt niks.

Maandag 30 oktober 2017

#Metoo : een golf grensoverschrijdend gedrag. Vaak verhalen uit een ver verleden en soms van heel dichtbij. Veel vrouwen, weinig mannen. Fact finding is het grootste probleem: is het waar, zijn er bewijzen, is er hoor en wederhoor? Alleen in de rechtszaal is bewijs of ondersteunend bewijs belangrijk voor een veroordeling. Getuigen, DNA, meerdere slachtoffers enz. Tijdens de verwerkingsweekends die ik volgde, gold de volgende gouden afspraak: elk verhaal mag worden verteld, je verteld wat je wilt delen. De jarenlange stilte doorbreken, het verlies, de schaamte, de woede, mag worden gedeeld. De maat wordt niet genomen. Je mag er zijn. Buiten die weekends geldt die gouden regel niet.Je wordt aangesproken met: waarom heb je het niet eerder verteld, was het in die tijd (jaren 70/80 niet heel gewoon om van alles van elkaar te verwachten, gewoon te doen, waarom dan nu verhaal halen? We zijn gewoon niet allemaal hetzelfde, onze reacties zijn verschillend, de intensiteit, de gevolgen, partners, enz. Die nuances tref je niet aan in de verhalen en al helemaal niet in de reacties. Misschien is dat ook niet mogelijk. Dus voor de een is het bevrijdend , de ander trekt zich schielijk terug, vanwege een storm aan negatieve teneur in de reacties. En velen getuigen niet, uit angst om niet geloofd te worden of te worden weggezet als onnozel, dom, eigen schuld.

Jammer.

In de tijd dat ik mijn beelden begon te schilderen, kreeg ik weinig positieve reacties, de wenkbrouwen gingen omhoog en een enkeling vroeg waar ik mee bezig was. Er was niks aan te doen. Ik moest en zou schilderen, schreef mijn dagboek vol , ging eindeloos door de familie archieven. Ik woonde in een buurt waar niemand graag kwam en dat gaf rust. Maar diegenen die mij na waren, waar ik me veilig bij voelde, keken naar wat ik deed en lieten me worstelen met de woorden, de zinnen, soms met een vraagteken, soms met een uitroepteken. Ik liet een selectie zien op de tekenacademie en een medeleerling gaf een directe: dit gaat over incest. Tussen beeld, woord en gevoel lagen voor mij nog teveel obstakles. Ik had mijn rol in mijn kindsjaren opgevat als redder in een afbrokkelend gezin en deed van alles om te helpen en te troosten. Dat beeld heb ik vastgehouden: ik was in control. Totdat ik erover struikelde.

Nog steeds worden mijn schilderijen en tekeningen niet gezien als een zoektocht en betekenisgeving, onderdeel van mijn persoonlijk wordingsproces. Gelukkig zijn er mensen die mij zeer nastaan met wie ik dit proces heb gedeeld.

In onderstaand filmpje geef ik een aantal schilderijen een context: een verhaal.

 

  Abuse 2017  

 

zondag 1 oktober 2017

Regelmatig komen verhalen over misbruik in het nieuws. Nu is er een onderzoek naar sexueel misbruik in de sport. Er hebben zich 20 mensen gemeld. Ze hebben er honderden verwacht. Waarom komt het niet van de grond? Ten eerste de onderzoeker, Men De Vries, straalt geen warmte uit. Weet niets over het onderwerp, weet alles over procedures, gedraagt zich als een bureaucraat en verwijst naar slachtofferhulp, vermoedelijk een telefoon als het over emoties gaat. Dat wordt dus niks. In Engeland belden slachtoffers diegene die met een verhaal naar buiten was gekomen, zijn emoties liet zien, maar ook zijn strijdbaarheid, woede. Dat hielp andere slachtoffers zich te melden en vervolgens organiseerden zij zich door samen te komen. Hun verhalen raakten anderen en die kwamen er mee naar buiten , na zoveel jaren. Het waren er honderden.

De kinderen in Nederland die in internaten en kostscholen waren misbruikt in de Katholieke instituties, leerden elkaar kennen en organiseerden zich via Klokk.nl en dat bracht het weer in contact met de ordes en congregaties voor gesprek en genoegdoening.

Waarschijnlijk is het niet de bedoeling dat slachtoffers zich organiseren. Er is ook nog geen vorm van genoegdoening vastgesteld.

22 maart 2017

Freedom of Speech, Freedom of Religion, Free Press, Equality in Diversity, Freedom of Traveling, The Right to Organise, Education.

 

7 maart 2017

I heard the whispering: Slaves are immigrants, criminal acts of immigrants should be reported, criminal immigrants should be gathered in Fema-camps.

Criminal immigrants will be deported.

We will make white supremacy Great again. (Bron: Breitbart)

 

 

"I heard them talking: I am afraid.

If I say Yes

I will find myself killed in Iraq because they want to restore Ottoman Empire or at least rule the Middle East. Or I find myself pushing Kurdisch Families, women and children into the desert. We have done this before.

If I say No.

I cannot trust my neighbours anymore, my mother will be thrown out of her house and my children are not allowed to studie or work. They will take my passport. They will activate The Grey Wolves again. I will disapear like many others.

I am afraid.

 

Vrijdag 27 januari 2017

Het projekt rond Thema-Expo begint langzamerhand vorm te krijgen. Er staan nog een paar paginaas in de steigers. Kost veel tijd.

Ondertussen is de wereld om mij heen veranderd. De internationale verhoudingen zijn gewijzigd. Het globaliseringsproces stokt, protectionisme steekt de kop op. Dat levert spanningen op tussen internationale ondernemingen, lokale en regionale belangen. De ruimte die Trump biedt wordt benut door Poetin om door te gaan met het destabiliseringsproces van Europa, zet Rusland,Turkije en Iran in een positie om het Midden Oosten te herdefineren en nieuwe grenzen te trekken, geeft Israel de ruimte om af te rekenen met de legitieme bevolking van Palestina, en versterkt de regionale positie van China. Afrika wordt /blijft een strijdtoneel om water,voedselproductie en grondstoffen. En ondertussen zal de migratiestroom richting de groene weiden in het noorden gestaag blijven doorgaan.

We zullen moeten anticiperen op de voortschrijdende veranderingen in het klimaat en de gevolgen daarvan.

En:

Sexueel geweld is een wapen in een oorlog die wordt gevoerd. Vrouwen en meisjes worden uit hun gemeenschap verstoten, jongens worden door vernederingen in gevangenschap moordenaars en geven de vijand een georchestreerde gelegenheid om te bombarderen met fosforbommen.

 

Dinsdag 3 januari 2017

Lange tijd heeft deze site een stilleven geleid. Echter sinds plotseling voor Kerst mijn pinterest-account werd geblokkeerd, moest ik toch wat regelen. De blokade kwam niet van pinterest zelf maar van mensen uit Illinois die werkzaam zijn in een groot internationaal georienteerd bedrijf. Ook vanuit Israel, waar ik verder geen contacten mee heb, zijn initiatieven ondernomen door internationaal georienteerde mensen, om mijn gegevens en bezigheden te onderzoeken. Daar is verder niets uit voorgekomen. Er is niet veel meer te vinden dan een mening. Het is interessant om vast te stellen dat de vrijheid van meningsuiting of het verzamelen van gegevens die vrijelijk op internet te vinden zijn worden beoordeeld door derden die de macht hebben om in te grijpen. Net zoals in China bijvoorbeeld, Turkije, enz. Er worden veel belangen verdedigd die strijdig zijn met VN-resoluties, misdaden zijn tegen de menselijkheid of strijdig zijn met De UVRM: de universele verklaring van de rechten van de mens.

De oorlogen die nu worden gevoerd en waar Nederland ook aan meedoet en die nooit gewonnen kunnen worden, laten ons veel zwaar getraumatiseerde kinderen zien. Kinderen die geen hulp krijgen of in onvoldoende mate, kinderen die opgroeien met angst, geweld, moord, bedreiging. Kinderen die vroeg volwassen verantwoordlijkheden krijgen opgedrongen om te overleven.

Weinig hoop voor de toekomst. De Stchting 40-45 gespecialiseerd in traumaverwerking ontvangt en behandeld mensen uit tal van landen waaronder bijvoorbeeld mensen uit het Chili na Allende. Mensen die gevangenschap en marteling hebben overleefd. Hun worsteling duurt levenlang. Er zullen jong volwassen zijn die er niet meer tegen kunnen en wanhoopsdaden plegen. Ze hebben er geen oog voor dat machthebbers er garen bij spinnen om de bevolking te onderdrukken of democratie te ondermijnen.

 

Dinsdag 20 december 2016

Kertsmis 2016

 

Woensdag 2 november 2016

I am still going strong and active in sharing knowledge about the effects of sexual abuse of boys and men. I share all my paintings and drawings on Pinterest. because I want to inspire others to find a personal way to expres themselfs. Many feelings and thoughts are contradictif and confusing. In the proces of healing,these paintings give a meaning whether your're happy with it or not. One thing is for sure: if you want to find yourself back, you have to die first.

 

Vrijdag 1 februari 2013

Het leek me van belang om iets toe te voegen aan de websites voor mannen die te maken hebben gehad met sexueel misbruik in hun jeugd. Vooral als het gaat om herkennen, verwerken en herstel na traumatische ervaringen. Er zijn dagelijks berichten over ontucht, misbruik, waarbij jongens zijn betrokken. Normaliter wordt weinig aangifte gedaan en het is bijzonder als het wel gebeurd. Jongens doen uit zichzelf geen aangifte. Dat betekent dat er veel zijn die het zelf moeten zien te redden en vroeg of laat op zoek gaan naar informatie. Wat ik zelf aantref zijn lange teksten en veel moeilijke woorden. Wat me overigens sterkt in de gedachte dat ik er zelf in mijn relaas niet veel naast zit. Ik kies erzelf voor om in de hoofdstukken mijn aandachtspunten puntsgewijs te behandelen. Je kunt dan afkruisen wat niet van toepassing is en wat wel. Overigens wil ik wel verwijzen naar de sites die door deskundigen zijn opgesteld en dat zijn mensen met een hulpverleners achtergrond dan wel beroepsmatig met jongens/mannen die misbruikt zijn te maken hebben.

Ik kies ervoor om mijn kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, maar om te delen. Wie weet kan iemand er wat mee en nog belangrijker: misschien is de fase van herstel dichterbij dan al die jaren dat ik er aan heb gewerkt. Hoe eerder je begint hoe groter de kans dat uiteindelijk alles op zijn plek valt en je jezelf kunt accepteren en doorgaan.

Peter van Velzen

   

 

Go to Google Crome : translate this page. Repeat this every page you want to visit.

SiteLock